Previous
Next

Vad är personlig assistans?

Rätten till personlig assistans bestäms av två lagar som heter ”Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade” (LSS) och ”Lag om assistansersättning” (LASS). Lagarna infördes 1994 och var en följd av 1989 års handikapputredning som visade att per­soner med stora funktionsnedsättningar levde under mycket sämre omständigheter än andra invånare i Sverige.

LSS och LASS är rättighetslagar vilket innebär att om du uppfyller vissa kriterier har du rätt till assistans. Det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en bedömning av dina behov.

Vem har rätt till ersättning för personlig assistans?

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service

Vad får man hjälp med?

Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov. Till grundläggande behov räknas hjälp med personlig hygien, måltider, av-/påklädning, att kommunicera med andra, förflyttningar. Den som har rätt till personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra kvalificerade personliga behov om dessa inte kan tillgodoses på något annat sätt.

Lagens andemening är att den enskilde med hjälp av den personliga assistansen ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt trots sitt funktionshinder.

För grundläggande hjälpbehov upp till 20 timmar i veckan är kommunen den instans som beviljar och bekostar den personliga assistansen. Hjälpbehov som överstiger 20 timmar i veckan handläggs av Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken.

I lagen finns även andra insatser som kan beviljas såsom t.ex. rådgivning, korttidsvistelse, ledsagning, kontaktperson, avlösarservice, bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. För personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig finns daglig verksamhet.

Calluna Assistans – en godkänd verksamhet

Den 1 januari 2011 införde Socialstyrelsen tillståndsplikt för de verksamheter som bedriver personlig assistans. Något som vi tycker är utmärkt! Det ställer krav på oss som bedriver personlig assistans. Som assistansberättigad ska du känna dig trygg när du väljer assistansanordnare. Tillståndsplikten säkerställer att verksamheten uppfyller myndigheternas krav.

Calluna Assistans är godkänt av Socialstyrelsen och har tillstånd att bedriva personlig assistans för:

• Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
• Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
• Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Informationslänkar

Intresseorganisationer & forum
Funktionshinder www.funktionshinder.se

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar www.rbu.se

De Handikappades Riksförbund www.dhr.se

Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se

Handikappförbunden www.hso.se

Personlig assistent www.personligassistent.com

IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade www.intressegruppen.info

Myndigheter
Försäkringskassan www.forsakringskassan.se

Diskrimineringsombudsmannen (Handikappombudsmannen ligger numera under DO) www.do.se

Samarbetspartners
Kommunal www.kommunal.se

IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade www.intressegruppen.info

Vid behov har vi kompetent juridisk expertis i vårt kontaktnät.